Choď na obsah Choď na menu
 


     Naše reedukačné centrum zabezpečuje reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušeným chlapcom a dievčatám, vo veku od 11 rokov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

     Prostredie reedukačného centra pôsobí stimulujúco a akcelerujúco na psychický vývin detí a to predovšetkým svojím výchovno-vzdelávacím programom, využívaním špeciálno-pedagogických postupov vo výchove, psychoterapeutickými činnosťami a rozvojom záujmovej sféry s cieľom získania návykov, žiadúceho vyplnenia voľného času. Najdôležitejším faktorom v reedukačnom procese sa však stávajú výchovní pracovníci so svojím citlivým, akceptujúcim prístupom k deťom, k ich každodenným problémom a starostiam.

     S prevýchovnými problémami sa zaoberajú pedagogické rady, metodické združenie, pracovné porady, psychológ, sociálna a zdravotná pracovníčka, ale zároveň aj všetci zamestnanci domova, ktorí priamo, či nepriamo ovplyvňujú chod zariadenia.

     Dnes pracuje v zariadení  13 vychovávateľov, 5 pomocných vychovávateľov, sociálna referentka, psychológ, zdravotná sestra, hospodárka, účtovníčka, vedúca ŠJ, 4 kuchárky, 2 upratovačky, krajčírka, skladníčka, údržbár, vodič.

     Organizačnou zložkou reedukačného centra je aj "ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA" kde vyučuje 7 učiteľov a asistentka učiteľa.